VIDEÓTÁR

ÁSZF

Hatályos: 2016. Május 25.-től visszavonásig
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az EOS Institute EC Kft. (2081 Piliscsaba, Deák Ferenc utca 51. . adószám: 12981144-2-13), (továbbiakban: EOS I. EC) által szervezett és megrendezésre kerülő tanfolyamokon, előadásokon, workshopokon, fesztiválokon (továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárlók és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint az EOS I. EC és a Látogatók (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, az EOS I. EC és a Látogatók közötti jogviszonyra. Az EOS I. EC jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján http://www.eos.hu), mely ott elolvasható és kinyomtatható, illetve elérhetővé teszi a székhelyén és a Rendezvény belépési pontjain (helyben olvasható).

1. FOGALMAK

1.1. Rendezvény: EOS I. EC által szervezett bármilyen témájú tanfolyam, előadás, workshop, fesztivál
1.2. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
1.3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet EOS I. EC vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen, akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek 1.4. Jegy: EOS I. EC által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító (akár ingyenes, akár költségtérítéses), a jegyvásárlás során adott igazolás, mely lehet bérlet/diákbérlet, jegy, e-ticket, napijegy, belépőjegy, tiszteletjegy, stb. (egyedi azonosításra alkalmas, sorszámozott voucher)
1.5. Házirend:az egyes Rendezvényekre vonatkozó speciális, az
adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó dokumentum, amely a Rendezvénynek helyet adó terület/terem/cég saját szabályait tartalmazza és elérhető EOS I. EC, vagy a Rendezvénynek helyet adó cég honlapján, valamint igény esetén betekintésre a Rendezvények helyszínén.

2. HATÁLY

2.1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
2.2. Látogató tudomásul veszi, hogy EOS I. EC a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, EOS I. EC által alkalmazott munkafolyamatok változása; hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. A módosítások EOS I. EC honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Látogató jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Látogatót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

3. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY

3.1. A Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy EOS I. EC általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. EOS I. EC a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.
3.2. A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét EOS I. EC, mint szervező
és rendező alakítja ki, de azok tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Látogató számára, a műsorváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal EOS I. EC mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok hasonló színvonalú programmal való pótlására.

4. JEGY, JEGYVÁSÁRLÁS, ELŐFIZETÉS

4.1. Jegyárak és korosztályos besorolás EOS I. EC honlapján olvashatók.
4.2. Elektronikus úton történő jegyvásárlás
EOS I. EC online jegyvásárlásra saját weboldalán keresztül nyújt lehetőséget
4.3. Személyes jegyvásárlás
EOS I. EC a személyes jegyvásárlásra a honlapján megadott helyszíneken biztosít lehetőséget az ott megadott nyitvatartási időkben készpénz ellenében. Jegyvásárló köteles a jegyet a Rendezvényre való belépéskor bemutatni, mely alapján a karszalagot a belépőkapunál megkapja.
4.4. Előfizetés
A Felhasználó a fizetés folyamat során regisztrálja bankkártyáját és elfogadja a Szolgáltató által alkalmazott „recurring” típusú fizetési megoldást. Amikor a felhasználó a recurring fizetési módon első alkalommal fizet, a szolgáltatás igénybevételekor automatikusan meghatalmazza a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás igénybevételét követően a használt fizetési eszközéről (PayPal vagy bankkártya Barionon keresztül) a későbbiekben külön jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt. Az előfizetést bárki lemondhatja, az aktuális havi vagy éves időszak után nem köteles megújítani. Amennyiben start akcióval egybekötött előfizetése van, úgy az előfizetés lemondása után ez a kedvezmény tovább nem folytatódik, illetve tovább nem újítható meg.

A felhasználónak előfizetés esetén az előfizetés időtartama alatt díjfizetési kötelezettsége van. Amennyiben a kártya mentése opciót választotta, azt az előfizetés ideje alatt automatikusan terheli a rendszer az előfizetés időszakos díjával. Amennyiben lejár a felhasználó bankkártyájának érvényessége, akkor saját felelőssége a következő esedékes díj manuális befizetése. Ezesetben lehetőség van új kártya elmentésére is a rendszeren belül. Az előfizetés a lejárati dátum után automatikusan meghosszabbításra kerül, kivéve, ha a felhasználó kikapcsolja ezt a beállítást. Ennek beállítására az Előfizetések almenüben, az Előfizetések kezelése funkció alatt van lehetősége.

5. KLUBTAGSÁG

5.1. Klubtaggá válás
Látogató a Szeminárium típusú Rendezvényre való belépéssel – a elfogadásával és viselésével – az EOS I. EC -klub tagjává válik. A klubtagság ingyenes és arra automatikusan jogosult minden Látogató. A School típusú Rendezvény EOS I. EC által biztosított programjait kizárólag klubtagok látogathatják. EOS I. EC különböző kedvezményeket és lehetőségeket biztosít a klubtagoknak, melyről értesíti őket.
5.2. Klub elhagyása, kilépés
Látogató a klub elhagyására bármikor jogosult.

6. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

6.1. Látogatók a Rendezvény területén kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF és a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti. A természeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és körülötte.
6.2. EOS I. EC előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

7. HANG- ÉS KÉPFELVÉTEL

7.1. Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet EOS I. EC, általa megbízott szerződéses partnerek, közreműködő partnerei, más Látogatók és harmadik személyek. Ennek megfelelően Látogató kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez.
7.2. Fenti megjelenéseken annak készítője a Látogató tekintetében korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználásra (Rendezvény népszerűsítése, többszörösítés, közzététel, átdolgozás, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés – online és offline módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, stb.), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani EOS I. EC -szel szemben a fentiek kapcsán.
7.3. Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy a koncertekről, előadásokról és minden programról kép- és hangfelvételt csak EOS I. EC előzetes írásbeli engedélye alapján készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem (illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem) hasznosíthatja. A
felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. EOS I. EC kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen 6. pont rendelkezéseit nem tartják be.

10. FELELŐSSÉG

10.1. EOS I. EC fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.
10.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást EOS I. EC nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és Közreműködő között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. EOS I. EC nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
10.3. EOS I. EC nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért.
10.4. Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért EOS I. EC nem vállal felelősséget.
10.5. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért EOS I. EC nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).
10.6. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa okozott károkért, mind EOS I. EC, mind Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további látogatók és harmadik személyek tekintetében.

11. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

11.1. EOS I. EC weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon,
szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok EOS I. EC és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg EOS I. EC vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.
11.2. EOS I. EC jogosult Látogató Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

12. VIS MAIOR

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Az EOS Institute EC Kft. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező gazdasági társaság, mely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.
13.2. EOS I. EC jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.
13.4. A Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a Rendezvény helyszínén működtetett recepción, vagy az info@eos.hu e-mail címen fogadják EOS I. EC munkatársai.
Budapest, 2016. Május 25.